Dudelange: mechtelm@pt.lu - T. 512 518 / Luxembourg: printser@pt.lu - T. 480 486

PRODUITS

Loscht op Drock? Vertraut eis, mir drécken

Envie d’une bonne impression ?

D’Annonceblat Diddeleng, De Minettsdapp, Guide des crèches*, Guide routier*,

personnaliséiert Visittekaarten. Logoen, Entêten, Enveloppen, Flyeren, Affichen, Brochuren, administrativ Bléck, Bâchen, Kalikoen, Entréesbilljeeën, Remerciementen an doktesch Formulairen

Eise Service « DROCK » ass prett

* an Zesummenaarbecht mat eisem Partner “Edition Optimus”

 

La feuille d'annonces, le Minettsdapp, guide des crèches et le guide routier*

Notre service « impression » se tient à votre disposition pour des cartes visites personnalisées, logos, en-têtes, envelopes, flyers, affiches, brochures, blocs admin., bâches, billets d’entrées, remerciements et formularies médicales

* en collaboration avec notre partenaire “Edition Optimus”

 

Alles ronderem den Dokter

Tout pour le cabinet médicale

Mir stinn zu ärer Dispositioun fir den Drock vun äre Rezept- a Rechnungsblieder, souwéi « d’Constats d’incapacité de travail » Ziedelen, etc…

Natierlech drécke mir och Är Entêten, Visittekärtercher, a Rendez-Vous-Kaarten. Awer och Patienten-Dossieren an Enveloppen…..faarweg oder schwaarz/wäiss. Fir eventuell Froen si mir fir Iech do, dofir zéckt net a kontaktéiert eis.

 

Toujours à la disposition pour imprimer vos fiches médicales, comme les Ordonnances médicales, Mémoires d’honoraires, Constats d’incapacité de travail, etc…

Il va de soi qu’on imprime aussi vos en-têtes de lettres, cartes visite et des cartes pour les rendez-vous. Mais aussi les dossiers-patients ainsi que des enveloppes en couleurs ou en noir et blanc.
Pour des questions suplémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

D’Annonceblat vun Diddeleng

Informations Feuille d'Annonces 2019

Schon am 74. Joergang ( säit 1946 ) informéiert d’Bliedchen d’Awunner vun Diddeleng iwwer d’Neiegkeeten vum Duerf a vun der Gemeng. D’Veräiner kennen hei d’Annoncen vun hiren Aktivitéiten ukënnegen. Och sinn d’Privatléit an d’Entreprisen invitéiert, hir Annoncen am Bliedchen ze publizéieren.

D’Annonceblat Diddeleng ( toutes boîtes ), mat enger Oplo vu 9800 Ex. , kënnt zweemol am Mount eraus.

D’Annonceblat Diddeleng « Regional » ( toutes boîtes : Diddeleng, Obeler, Bierchem, Biergem, Betebuerg, Béiweng, Krautem, Fenneng, Fréiseng, Helleng, Hënchereng, Käl, Naerzeng, Peppeng, Réiser, Remeleng,Téiteng ) ass fir fënnefmol am Joer. Oplo : 25.800 Ex.

Dës Regional-Editiounen ginn och am Frankräich verdeelt an zwar zu Escherange, Kanfen, Ottange, Volmerange-les-Mines a Zoufftgen.

 

Elle fête déjà son 74ième anniversaire, cette feuille a l’idée, depuis 1946, d’informer les habitants des nouvelles du village et de la commune.

Clubs, associations, privés et entreprises sont invités a faire leurs annonces dans la feuille.
Parution : Deux éditions mensuellement ( Dudelange toutes boîtes) tirage : 9800 ex.Cinq éditions « régionales » annuellement ( toutes boîtes : Dudelange, Berchem, Bergem, Bettembourg, Biwange, Crauthem, Fennange, Frisange, Hellange, Huncherange, Kayl, Noertzange, Peppange, Roeser, Rumelange, Tétange et en FRANCE à Escherange, Kanfen, Ottange, Volmerange-les-Mines, Zoufftgen) tirage : 25.800 ex.