Dudelange: mechtelm@pt.lu - T. 512 518 / Luxembourg: printser@pt.lu - T. 480 486

PRODUITS

white

Loscht op Drock? Vertraut eis, mir drécken

Envie d’une bonne impression ?

D’Annonceblat Diddeleng, De Minettsdapp, Guide des crèches*, Guide routier*,

personnaliséiert Visittekaarten. Logoen, Entêten, Enveloppen, Flyeren, Affichen, Brochuren, administrativ Bléck, Bâchen, Kalikoen, Entréesbilljeeën, Remerciementen an doktesch Formulairen

Eise Service « DROCK » ass prett

* an Zesummenaarbecht mat eisem Partner “Edition Optimus”

 

La feuille d'annonces, le Minettsdapp, guide des crèches et le guide routier*

Notre service « impression » se tient à votre disposition pour des cartes visites personnalisées, logos, en-têtes, envelopes, flyers, affiches, brochures, blocs admin., bâches, billets d’entrées, remerciements et formularies médicales

* en collaboration avec notre partenaire “Edition Optimus”

 

Alles ronderem den Dokter

Tout pour le cabinet médicale

Mir stinn zu ärer Dispositioun fir den Drock vun äre Rezept- a Rechnungsblieder, souwéi « d’Constats d’incapacité de travail » Ziedelen, etc…

Natierlech drécke mir och Är Entêten, Visittekärtercher, a Rendez-Vous-Kaarten. Awer och Patienten-Dossieren an Enveloppen…..faarweg oder schwaarz/wäiss. Fir eventuell Froen si mir fir Iech do, dofir zéckt net a kontaktéiert eis.

 

Toujours à la disposition pour imprimer vos fiches médicales, comme les Ordonnances médicales, Mémoires d’honoraires, Constats d’incapacité de travail, etc…

Il va de soi qu’on imprime aussi vos en-têtes de lettres, cartes visite et des cartes pour les rendez-vous. Mais aussi les dossiers-patients ainsi que des enveloppes en couleurs ou en noir et blanc.
Pour des questions suplémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

D’Annonceblat vun Diddeleng

Feuille d'Annonces de Dudelange

Informations Feuille d'Annonces 2018

Schon am 72. Joergang ( säit 1946 ) informéiert d’Bliedchen d’Awunner vun Diddeleng iwwer d’Neiegkeeten vum Duerf a vun der Gemeng. D’Veräiner kennen hei d’Annoncen vun hiren Aktivitéiten ukënnegen. Och sinn d’Privatléit an d’Entreprisen invitéiert, hir Annoncen am Bliedchen ze publizéieren.

D’Annonceblat Diddeleng ( toutes boîtes ), mat enger Oplo vu 9400 Ex. , kënnt zweemol am Mount eraus.

D’Annonceblat Diddeleng « Regional » ( toutes boîtes : Diddeleng, Obeler, Bierchem, Biergem, Betebuerg, Béiweng, Krautem, Fenneng, Fréiseng, Helleng, Hënchereng, Käl, Naerzeng, Peppeng, Réiser, Remeleng,Téiteng ) ass fir fënnefmol am Joer. Oplo : 25.400 Ex.

Dës Regional-Editiounen ginn och am Frankräich verdeelt an zwar zu Escherange, Kanfen, Ottange, Volmerange-les-Mines a Zoufftgen.

 

Elle fête déjà son 72ième anniversaire, cette feuille a l’idée, depuis 1946, d’informer les habitants des nouvelles du village et de la commune.

Clubs, associations, privés et entreprises sont invités a faire leurs annonces dans la feuille.
Parution : Deux éditions mensuellement ( Dudelange toutes boîtes) tirage : 9000 ex.Cinq éditions « régionales » annuellement ( toutes boîtes : Dudelange, Berchem, Bergem, Bettembourg, Biwange, Crauthem, Fennange, Frisange, Hellange, Huncherange, Kayl, Noertzange, Peppange, Roeser, Rumelange, Tétange et en FRANCE à Escherange, Kanfen, Ottange, Volmerange-les-Mines, Zoufftgen ) tirage : 25.000 ex.

De Minettsdapp

De Minettsdapp, eise néie Produit, ass och een Annonceblat mat deene selwechten Kriterien wei d’Annonceblat vun Diddeleng.

Eraus kënnt de Minettsdapp eemol de Mount mat enger Oplo vun 40.000 Stéck. Ausgedroe get se am Süde vum Land.

Créé sous les mêmes critères que la feuille d’Annonce Dudelange, ce nouveau produit paraît mensuellement avec un tirage de 40.000 ex.
La distribution se fera dans le sud du pays.

 

Verdeelung an de Gemengen / Distribution dans les communes de
Déifferdéng, Esch-Uelzecht, Käerjeng, Léideléng, Monnerech, Péiténg, Reckeng op der Mess, Schëffleng an Suessem